Verlan seurataloa koskevat erityisehdot / UNESCO:n maailmanperintökohde Verla

Verlan seurataloa koskevat erityisehdot

Verlan seuratalon tilojen vuokraaja / käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia erityisehtoja.

(Vuokralaisella tarkoitetaan tässä tekstissä myös tilan niitä käyttäjiä, joilta vuokraa ei peritä)

Nämä ehdot täydentävät Verlan mökkien yleisiä ehtoja. Ehtoasiakirjojen tulkintajärjestys on seuraava:

  1. Verlan seuratalon erityisehdot
  2. Verlan tehdasmuseon yleiset ehdot

Vuokralaisen vastuu

Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan/ käyttämiään tiloja ja kalusteita rakennuksen sisä- ja ulkotiloissa. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka vuokralainen itse, vuokralaisen vieraat, henkilökunta tai muut heihin rinnastettavat henkilöt aiheuttavat Verlan seuratalon kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle tai ulkoalueille. Vuokralainen vastaa itse Verlan seurataloon tuomistaan laitteista tai muusta omaisuudesta. Mikäli vuokralainen haluaa kalustaa tilat jollain muulla tavalla kuin talosta löytyvillä kalusteilla, tulee hänen huolehtia omalla kustannuksellaan kalustamisesta sekä erityisesti siitä, että tilat ovat vuokrauksen päätyttyä alkuperäisellä tavalla kalustettuna.

Vuokralainen vastaa itse tilojen järjestelystä ja kalusteiden siirtelystä. UPM / Verlan tehdasmuseo ei tarjoa pitopalvelua eikä järjestelyapua. Vuokralainen voi halutessaan käyttää vapaasti eri yrityksiä pitopalveluun ja järjestelyyn, sekä vuokralaiselle kuuluviin siivoustehtäviin.

Vuokralaisen tulee ennen tilaisuutta tarkastaa rakennuksen tilat ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista tai vaurioista kiinteistön omistajalle. Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, tulevat vauriot täysimääräisesti vuokralaisen korvattaviksi.  Vuokralaisella on sovittaessa mahdollisuus käydä etukäteen tutustumassa rakennuksen talotekniikan ja keittiön laitteiden käyttöön.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa kiinteistön omistajalle aiheuttamistaan rakennuksen ja irtaimiston vaurioista. Ilmoitus on tehtävä viimeistään avaimia palautettaessa. Käyttäjä vastaa irtaimiston rikkoutumisesta sekä muista vaurioista ja ylimääräisistä siivouskustannuksista. Irtaimiston rikkoontuessa kiinteistön omistaja laskuttaa vuokralaiselta uutta vastaavan irtaimiston hinnan.

Vuokralaisen velvollisuus on huolehtia vesisulkujen sulkemisesta. Mikäli vuokralaisen huolimattomuudesta aiheutuu vaurioita, tulevat ne täysimääräisesti vuokralaisen korvattaviksi.

Viranomaisluvat

Vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan tilaisuutensa pitämiseen tarvittavat viranomaisten luvat. Avotulta ja palovaaran aiheuttavia koristuksia ja tehosteita ei saa käyttää ilman kiinteistön omistajan antamaa kirjallista lupaa ja paloturvallisuuskoulutuksen saaneen henkilön läsnäoloa.

Huom! Seuratalossa ei ole virallista anniskelualuetta.

Musiikin soittaminen kovalla äänenvoimakkuudella tai vastaavan muun melun aiheuttaminen, joka voi häiritä lähialueiden asukkaita, on kielletty klo 22.00 jälkeen.

Vuokraajan on huolehdittava siitä, että tilassa on samanaikaisesti korkeintaan 290 henkilöä.

Tilapäiset rakenteet, opasteet ja koristelu

Vuokralainen ei ole oikeutettu ilman lupaa tekemään minkäänlaisia muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset rakenteet voidaan pystyttää vain kiinteistön omistajan luvalla ja valvonnassa. Tilaisuuteen liittyviä opasteita ja julisteita voidaan kiinnittää vain niille varatuille paikoille. Sisätilan ja ulkoalueiden koristelu on sallittu, mutta niin ettei siitä aiheudu pysyviä jälkiä.

Lipunmyynti

Pääsymaksullisissa tilaisuuksissa järjestäjä huolehtii lipunmyynnistä itse. Julkisissa yleisötilaisuuksissa vuokralainen luovuttaa pyydettäessä UPM:n/ Verlan tehdasmuseon käyttöön 10 vapaalippua / tilaisuus.

Tarjoilu

Verlan seuratalossa ei ole vakituista kahvila- /ravintolayrittäjää. Vuokralaisen tulee järjestää tilaisuuden
tarjoilu itsenäisesti.  Vuokraaja vastaa siitä, että alkoholitarjoilun edellyttämät ilmoitukset ja luvat ovat asianmukaisesti hoidettu.

Tupakointi ja paloturvallisuus

Tupakointi Verlan seuratalon sisätiloissa on kielletty. Ulkona tupakointi on sallittu vain siihen määrätyssä paikassa.  Vuokralaisella on vastuu paloturvallisuusmääräysten noudattamisesta ja vuokralainen vastaa mahdollisista laiminlyönneistä.

Vuokralainen voi käyttää seuratalon tulisijoja. Tällöin vuokralaisen on käytävä etukäteen perehtymässä tulisijojen käyttöön kiinteistön omistajan edustajan opastuksella. Kiinteistön omistaja järjestää tarvittavat polttopuut. Tulta ei saa koskaan jättää valvomatta!

Ulkotulia ei saa sijoittaa viittä (5) metriä lähemmäksi rakennuksia. Tervapatojen ja jalustalla olevien tulien sekä jätkänkynttilöiden tms. käyttö on kielletty. Vuokralaisen on valvottava tulia koko niiden palamisajan. Vuokralainen siivoaa ulkotulista aiheutuneet jätteet.

Siivous

Siivous voidaan sisällyttää sovittaessa vuokraan.  Vuokralaisen vastuulla on tällöinkin tyhjien pullojen, irtoroskien sekä mahdollisesti muiden itse tuotujen tavaroiden poistaminen tiloista. Ulkoalueilta on siivottava mahdolliset ulkotulet ym. itse tuodut tarvikkeet.  Vuokralaisen käyttämien pöytien ja tuolien pyyhintä kuuluu vuokralaiselle. Tavanomaisesta poikkeavan sotkun siivoamisesta laskutetaan vuokralaista erikseen siivouskustannusten mukaisesti.  Jätteet huolehditaan kiinteistön jäteastioihin ja tuottamansa ongelmajätteen vuokralainen toimittaa määräysten mukaisiin paikkoihin. Mikäli jätteet eivät mahdu kiinteistön jäteastioihin, on vuokralaisen vastuulla ilmoittaa tästä tilan vuokraajalle välittömästi, muussa tapauksessa veloitamme ylimääräisen jätteenkäsittelymaksun vuokralaiselta (150 euroa). 

Siivousohjeet vuokralaisen / käyttäjän omatoimista siivousta varten löytyvät seuratalon siivouskomerossa olevasta kansiosta. Siivous on suoritettava välittömästi käytön jälkeen. Astianpesukonetta käytettäessä on noudatettava koneen käyttöohjeita. Astianpesukonetta ei saa jättää käyntiin tiloista poistuttaessa!

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen seuratalon sisätiloihin on kielletty.

Pysäköinti

Seuratalon keittiön puoleisessa päädyssä on muutamalle autolle paikka. Ne on tarkoitettu pääasiassa liikuntaesteisille ja keittiöhenkilökunnalle Varsinainen pysäköintialue on n. 200 m seuratalolta museon suuntaan oleva kenttä. Tien varteen pysäköintiä ei suositella.  Aiheuttaa vaaratilanteita!  Pelastustiet on pidettävä vapaana. Pelastustiet on merkitty liitteeseen.

Käyttösopimuksen siirto

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Kiinteistön omistajan suotumusta suostumusta.

Riitaisuudet

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

Palaa takasin kohde-esittelyyn